Home

Wet WHW

Sla de regeling op Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder:a De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort WHW, is een Nederlandse wet uit 1992 waarin regels zijn vastgelegd in verband met het hoger onderwijs ( universiteiten en hoger beroepsonderwijs ). De wet vervangt verscheidene oudere wetten

De WHW als juridische basis van het stelsel is mede bepalend voor het kunnen doorvoeren van de gewenste veranderingen door de partners in het stelsel. De wet kan een nieuwe beweging stimuleren, maar net zo makkelijk innovatie door instellingen tegenhouden. De wet is in letter en geest stevig verankerd in de werkelijkheid van de jaren negentig Home. Alle wetten. Vorige. WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (WHW) Nadere regelgeving: - Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. - Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs(vervallen) - Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. - Regeling financiën hoger onderwijs

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Laatst gewijzigd: 13 maart 2020 00:28: print View this page in: English. Volg de RUG facebook twitter linkedin rss instagram youtube Samenvatting. Deze pocket beoogt bij te dragen aan WHW-proof handelen, legaliteit en legitimiteit van besluiten en beleid, met praktische tips, duiding van beleid en regelgeving, analyses van beleid en recht, wetgevingskroniek en overzicht van beleids- en wetswijzigingen in aantocht. Hij bevat de geldende wettekst, door de Kamer aangenomen maar nog. Art. 7.12b WHW - Artikel 7.12b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie 1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 7.11 en 7.12, tweede lid, heeft een examencommissie de volgende taken en bevoegdheden:a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en.

Dit is per 1 juni 2017 geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs treedt dan in werking. Per 1 juni 2017 mogen buitenlandse instellingen uit een EER-land met een nevenvestiging in Nederland zich ook universiteit of hogeschool noemen Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overw Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Op deze pagina vind je de relevante wetsartikelen uit de WHW over het College van Beroep voor de Examens. Artikel 7.60. College van beroep voor de examen

wetten.nl - Regeling - Wet op het hoger onderwijs en ..

Kaylovesvintage

WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

 1. Dit wetsvoorstel strekt ertoe de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen en de bestaande handhavingsinstrumenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs uit te breiden met een aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in het geval van agrarisch hoger onderwijs met een aanwijzingsbevoegdheid voor de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 2. De WHW is omvattend en soms niet gemakkelijk toe te passen. Hantering èn naleving vragen inzicht. Deze pocket beoogt een bijdrage te leveren aan WHW-proof handelen en daarmee aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten en beleid. Dit boek is onmisbaar voor de beleidsjuridische ondersteuning van goed bestuur en beleid
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Vpb 1969) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Wet op het financieel toezicht (Wft) Wet openbaarheid van bestuur (WOB) Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (zie ook: Euthanasie) Wet verontreiniging oppervlaktewatere

Dit jaar viert de WHW zijn 25 jarig bestaan, en in die tijd is er het een en ander veranderd. Er kwamen verplichtingen en verantwoordelijkheden bij en ook veranderde ons beeld van het hoger onderwijs op cruciale punten. In deze bijdrage reflecteren twee rechtsgeleerden en een socioloog op de staat van de WHW, en gaan hierover in gesprek In dit wetsvoorstel wordt een aantal verschillende beleidsmatige wijzigingen voorgesteld van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ( WHW ), de Wet op het onderwijstoezicht ( WOT ) en de Wet studiefinanciering 2000 (<abbr title=Wet studiefinanciering 2000>WSF 2000</abbr>)

 1. Minister Van Engelshoven stuurt de geconsolideerde wettekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar de Eerste Kamer. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid
 2. Higher education and Research Act (WHW) is only available in Dutch. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) Last modified: 13 March 2020 12.28 a.m. print View this page in: Nederlands. Follow the UG facebook twitter linkedin rss instagram youtube
 3. WHW is analoge wet in digitaal tijdperk Ulrike Wild, Jolien van der Vegt en Paul den Hertog. 21 september 2020 09:37 De huidige studenten hebben te maken met een Wet op.
 4. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort WHW, is een Nederlandse wet uit 1992 waarin regels zijn vastgelegd in verband met het hoger onderwijs (universiteiten en hoger beroepsonderwijs).De wet vervangt verscheidene oudere wetten. De volledige naam is: Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 5. WHW 2012 - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (licht beschadigd) Tekst & toelichting Paperback Nederlands 2012 9797090110863. Let op: Dit is een licht beschadigd exemplaar. Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis 63,50 . 15,95.
 6. Boeken Juridisch WHW editie 2021 - Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek U heeft gezocht op 9789012401395. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie

De WHW: Een analoge wet in een digitaal tijdperk

 1. Welcome to the Official West Highland Way website. Find all the information you need to immerse yourself into the wild landscapes of Scotland and the country's best loved long distance walking route. The West Highland Way stretches 96 miles (154 Km) from Milngavie to Fort William
 2. whw Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; regelt de inrichting van het hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en het wetenschappelijk onderzoek. Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.n
 3. De WHW erkent geen andere eenheden dan een opleiding en houdt vast aan voltijd, deeltijd of duaal als sturingsinstrument. Ook de inspectie constateert dat deze begrippen in de praktijk niet meer goed te onderscheiden zijn. Tijd voor renovatie . De WHW is een analoge wet in een digitaal tijdperk
 4. Medezeggenschap in de Wet op het hoger onderwijs (WHW) Hier vindt u een schematische weergave van de medezeggenschapsstructuur en een overzicht van de rechten van de universitaire medezeggenschapsorganen. In de huidige structuur kent de medezeggenschap in het universitair onderwijs twee vormen: een ongedeelde of gedeelde structuur
 5. 33 472 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs alsmede tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WHW) Onderdeel A.

Bij die wet zijn diverse wetten aangepast aan de bevoegdheidsverdeling van de accountants-administratieconsulenten. Voor de WHW heeft die aanpassing destijds niet plaatsgevonden. Daartoe ga ik thans over en sluit daarbij aan bij de bepaling over accountantscontrole in de subsidietitel van de Awb. OnderdeelP(artikel 2.11 De Wikipagina over de Wet De Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) van 29 oktober 1992 is een Nederlandse wet welke per 1 januari 1993 de herverdeling van het wegenbeheer tussen het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen regelt of regelde

voldoet aan het eindniveau van de opleiding. Bij de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) per 1 september 2010 heeft de examen-commissie méér inhoudelijke taken gekregen. Ook is haar onafhankelijke positie verstevigd. De onafhankelijkheid is daarna steeds verder verankerd door opvolgende wetgeving Deze wijziging van de WHW en de WSF 2000 strekt ertoe een verbeterde regeling te bieden voor de masteropledingen in het hoger bereopsonderwijs en enkele andere wijzigingen van ondergeschikt belang in de WHW door te voeren The West Highland Way stretches 96 miles (154 Km) from Milngavie to Fort William, taking in a huge variety of scenery along the way, from countryside parks to loch-shores and open moorlands to steep mountains

De WHW: Een analoge wet in een digitaal tijdperk 17 september 2020 10:28 De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek past niet meer bij het onderwijs van vandaag, laat staan bij dat van morgen. Het hoger onderwijs moet een flexibelere indeling krijgen, zodat een leven lang ontwikkelen steeds toegankelijker wordt. Lees verde The West Highland Way. The West Highland Way was Scotland's first long distance route and remains by far the most popular. Stretching for 151km from Milngavie on the edge of Glasgow to Fort William at the foot of Ben Nevis, the route offers a fabulous introduction to the Scottish Highlands Verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen. Gepubliceerd op 2 februari 2015 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 10 juli 2018. Bij het verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen in je scriptie schrijf je verkort een verwijzing op in de tekst of in de voetnoot.. Je maakt geen gebruik van een wettenlijst die je op het eind van je scriptie plaats waarin je de verwijzingen. De uitgave Tekst & Toelichting WHW 2020 bevat de tekst van de WHW en een uitgebreide thematische toelichting met aandacht voor de laatste wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen. Daarom is dit boek uitermate geschikt voor: • de bestuursorganen en

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW

De WHW: Bij deze nietszeggende term roep je niet meteen Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek!De WHW is misschien wel het belangrijkste document dat zeggenschap heeft over jou als student. Wat houdt deze wet in en wat voor belangrijke rechten en plichten staan erin vermeld Wat is de betekenis van Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Door experts geschreven Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Tekstuitgave 2015 9e druk is een boek van P. Zoontjes uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789035248502 WHW 2015 tekst en toelichting Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van prof.mr. P.J.J. (Paul) Zoontjens, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University Besluit van 24 oktober 2011, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5a.11, vierde lid, artikel 5a.12a, eerste lid, en artikel 5a.13d, zesde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Accreditatiebesluit WHW

Met de Wet taal en toegankelijkheid is in artikel 1.3, vijfde lid, van de WHW geregeld dat de reeds bestaande wettelijke plicht voor onderwijsinstellingen om zich in het kader van hun onderwijswerkzaamheden te richten op het bevorderen van d Koop WHW 2020 Tekst en toelichting: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van met ISBN 9789012406079. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

uitvoeringsbesluit whw 2008 BESLUIT van 22 september 1993, Stb . 1993, 487, houdende uitvoeringsbepalingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Inwerkingtreding: 1 mei 1993 de WHW - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek In weer een andere wet is de medezeggenschap in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geregeld: de WHW. Het College van Bestuur kan kiezen voor een gedeelde medezeggenschap (een OR voor de medewerkers en een MR voor de studenten) of een ongedeelde medezeggenschap (een raad voor medewerkers en studenten) wet als de WHW, waarbij een zevental wetten en een aantal besluiten zijn geïncorporeerd in één wet, is het, zeker gezien ook de spoed waarmee de wet tot stand is gebracht, welhaast niet te vermijden dat in de redactie fouten sluipen. Daarnaast staat de ontwikkeling niet stil Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen inbrengen. Studentendecanen die al langer meelopen kunnen voor meer ingewikkelde casuïstiek terecht bij de module van Anton van den Hoeven, Casuïstiek Wet en Regelgeving. Competenties. basale kennis van de structuur en inhoud van de Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)

WHW editie 2021 - Wet op het Hoger onderwijs en

WHW (impliciet) het bevoegd gezag gevormd wordt door het college van bestuur van de instelling, ook als het bijzondere instellingen betreft. Hiervoor is door de wetgever bewust gekozen bij respectievelijk de wijziging van de Wet educatie en beroepsonder-wijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (Stb. 2009, 151; Kamerstukke WHW 2017 (Paperback). WHW 2017 1e druk is een boek van P. Kwikkers uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012399272 WHW 2017 is een boek van P. Kwikker Wet van 14 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW WHW Editie 2014 WHW: tekst, toelichtend commentaar en index wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en experimentenwet voor opleidingseisen, selectie en collegegeldheffing: Amazon.es: Kwikkers, P.C.: Libros en idiomas extranjero

Art. 7.12b WHW - Artikel 7.12b Wet op het hoger onderwijs ..

De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet is niet van toepassing. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels bepalen inzake de verplichting voor de financiële instelling om een huurwaarborg samen te stellen in het geval dat een kandidaat-huurder,. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW 7.4, negende lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Die bepaling opent de mogelijkheid artikel 7.4, zesde lid, van de WHW aan te vullen met opleidingen op het gebied van de natuur, de landbouw en natuurlijke omgeving en gezondheidszorg, met dien verstande dat voor de laatste twee genoemd wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; wettelijke studielast: aantal studiepunten dat een opleiding omvat, bedoeld in de artikelen 7.4a, eerste tot en met zevende lid , en 7.4b, eerste tot en met zevende lid, van de wet

WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Staatsblad 593, 1992 en latere aanvullingen en wijzigingen). Artikel 2 Student/Extraneus Voor de toepassing van dit statuut wordt onder 'student' mede begrepen 'extraneus', tenzij anders bepaald. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool

Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend

De regering acht dit onwenselijk en heeft besloten de WHW te verduidelijken. De extra aanspraken op wettelijk collegegeld die de wet biedt aan studenten die een opleiding op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs willen volgen, kunnen niet «gestapeld» worden, noch op hetzelfde opleidingsterrein, noch kruislings whw 2018, werk. Taal Nederlands Vers. datum 18/09/2018 NSTC 50014550

Wetboek-online.nl Wet op het hoger onderwijs en ..

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Artikel 7.20 Titels ir., mr., drs., ing. en bc. 1 Degene die op grond van artikel 7.19a gerechtigd is een graad in het wetenschappelijk onderwijs in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking te brengen, is tevens gerechtigd tot het voeren van: a de titel ingenieur, afgekort tot ir., indien het een Wet- en regelgeving. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). art. 9.39 WHW; art. 9.40 WHW art. 10.26 WHW Voor deze Commissie zijn verder relevant en 7.42a WHW . Vastgesteld door het College van Bestuur op 3 april 2018 . Inleiding . In artikelen 7.33, 7.42 en 7.42a van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald dat het College van Bestuur de regels van procedurele aard opstelt omtrent de inschrijving en de beëindiging daarvan Wijziging WHW ivm studiekeuze-informatie en studentenenquête. Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betekenis & definitie. Het wettelijk kader voor het hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (WO) en het wetenschappelijk onderzoek. Gerelateerd

Onderwijswetten - OC

WHW-bedrijven behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, zoals die taken en bevoegdheden door de wet aan de gemeenten is opgedragen Eind januari stemde de Eerste Kamer in met een nieuwe wet voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Voor 95% is het een goeie wet [] want de medezeggenschap wordt versterkt, juicht Van Horssen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een interview met het Ublad. Gerard Oosterwijk van de toch vaak kritischere LSVb vult hem aan: We hebben gevochten als.

De wet heeft als hoofddoel om het misbruik van de namen 'hogeschool' en 'universiteit' tegen te gaan. In de wet is als norm opgenomen dat de naam hogeschool of universiteit voorbehouden is aan instellingen die genoemd zijn in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 1) Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (2) Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoe Er zijn ook andere wetten en regels voor archiveren. Maar die gaan vooral over het gebruik van overheidsinformatie. Bijvoorbeeld openbaarheid of juist bescherming van informatie. Informatie hierover vindt u op de pagina Openbaarheid en overbrenging. Alle wet- en regelgeving is te downloaden via www.overheid.nl Op Overheid.nl vindt u de teksten van geldende wet- en regelgeving vanaf 1 mei 2002 inclusief de wet- en regelgeving die na deze datum is vervallen, ministeriële regelingen vanaf 1 mei 2003, verdragen vanaf 1 januari 2005 en beleidsregels (circulaires), regelgeving van ZBO's en de PBO vanaf 1 mei 2005 WHW Plastics Ltd, Therm Road, Hull, East Yorkshire, HU8 7B

Canadian Recipes of the Great White North: The World&#39;s

De Regeling in- en uitschrijving 2020-2021 is een uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In dit hoofdstuk van de WHW is o.a. bepaald dat de hogeschool procedurele regels moet vaststellen voor de (her)inschrijving van studenten en extranei De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna te noemen WHW) bepaalt in artikel 7.51 dat onderwijsinstellingen verplicht zijn in de vorm van een Profileringsfonds voorzieningen te treffen voor studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of dat naar verwachting gaan doen Vrijstelling in de Wet inkomstenbelasting BES voor bepaalde uitkeringen en verstrekkingen op grond van de WEB BES en de WHW (Caribisch Nederland) 04/01/2021 by icb-instituut icb-instituut januari 4, 2021 Geen reactie WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wnra Wet normalisering rechtspositie ambtenaren WPA Wet privatisering ABP Wwz Wet werk en zekerheid ZW Ziektewet 9. Overzicht relevante regelgevin van bestuur worden in de wet (WHW artikel 9.12) immers ook de faculteitsbesturen en in het bijzonder de decanen aangemerkt als bestuurder, met een aantal formele bestuurlijke taken en bevoegdheden. Met het oog hierop worden ook de faculteitsbesturen en de decanen in deze code aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor goed bestuur

Rechten van de medezeggenschap - lsvb

In het accountantsprotocol wordt aangesloten op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. artikel 4.4, lid 2, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in een ministeriële regeling wordt vastgesteld. Het accountantsprotocol voor deze sector (ex artikel 2.10a, van de WHW Op tal van plaatsen attribueert de WHW taken en bevoegdheden aan het instellingsbestuur. Daaronder wordt verstaan het College van Bestuur, tenzij anders bepaald. In de wet staan enkele belangrijke gebieden waar de decaan als instellingsbestuur optreedt. Dat betreft onder andere de vaststelling van he

Wet Herverdeling Wegenbeheer - Wegenwik

Wet- en regelgeving Als student van de hogeschool heb je te maken met allerlei regels, rechten en plichten. Het is belangrijk te weten dat ze bestaan en waar je de documenten kunt vinden waarin deze zaken zijn vastgelegd De opleidingen zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend dan wel aangewezen op grond van de WEO (Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen), de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). HBO-opleidingen. Lees hier meer over de erkenning van hbo-opleidinge y. wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort tot WHW, Staatsblad 593 en zoals sindsdien gewijzigd. 2. De overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de wet eraan geeft. 3. Waar in deze regeling tentamen staat vermeld, wordt ook deeltentamen bedoeld, met uitzondering van d WHW: De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Wettelijk collegegeld: Het bij ministeriële regeling op grond van artikel 7.45 WHW vastgestelde collegegeld

Met de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), via de Wet versterking besturing (per 1 september 2010), heeft de examencommissie meer inhoudelijke taken gekregen en is haar onafhankelijke positie verstevigd. De Wet versterking besturing was een eerste stap om te kome Suppl. op Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (losbladige) Vanaf ed. 2006 o.d.t. Tekst, toelichting en index Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing Omslagtitel: WHW : tekst met toelichting en inde De bevoegdheden van een examencommissie worden rechtstreeks ontleend aan de wet, de WHW. Ze worden dus niet via mandaat verkregen van de academiedirectie of van het bestuur. Een uitzondering is de betrokkenheid bij de bindende afwijzing (populair: bindend studieadvies) Voor universiteiten is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) het belangrijkste kader waarbinnen gewerkt wordt. Dit statuut is een Studentenstatuut als bedoeld in art. 7.59 WHW. Het is voornamelijk gebaseerd op de wet (WHW). Ook andere wetten, bijvoorbeeld de algemene wet bestuursrecht (Awb), komen ter sprake

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Wet taal en

WET WIJZIGING ONDER MEER WSF, WHW EN AKW INZAKE STUDIEFINANCIERING. Versie 28 maart 1996 . Parlementaire behandeling: Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 325. Handelingen II 1995-1996, blz. 2983-3028, 3147-3148. Kamerstukken I 1995-1996, 24 325 (161, 161a, 161b, 161c, 161d, 161e). Handelingen I. We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt De regels voor het afgeven van diploma's en getuigschriften staan in diverse wetten: Voor het voortgezet onderwijs is dat de Wet op het voortgezet onderwijs (VWO), art. 29 en 29a. De regels voor het hoger onderwijs staan in artikel 7.11 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Informatie - Opleidingscommissie

Artikel 25, adviesrecht . De ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden het adviesrecht als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje van artikel 25 lid 1, en bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming (art. 30 WOR).Lees ook het uitgebreide artikel over. a. De Wet de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); b. Bestuurs- en beheersreglement : het Bestuurs- en beheersreglement als bedoeld in artikel 10.3 b. van de Wet; c. De Stichting Stichting Avans, een rechtspersoon die Avans Hogeschool in stand houdt; d de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt, of met inachtneming van de eisen die de voormalige Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de voormalige Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan respectievelijk het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs Wet, WHW: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Artikel 3 Wijze van evaluatie van het onderwijs in de opleidingen . Met een (standaard)vragenlijst worden elke onderwijsperiode in principe alle verzorgde cursorische en niet-cursorische vakken geëvalueerd Wettelijk collegegeld Het bij of krachtens de WHW voor enig studiejaar vastgesteld collegegeld voor voltijd-, deeltijd en duale studenten die voldoen aan de eisen als vermeld in artikel 7.45a lid 1 WHW. Een en ander zoals geregeld in artikel 7.45a lid 3 (voltijd) resp. lid 4 (deeltijd en duaal) WHW. WHW De Wet op het Hoger onderwijs en he

Who is Kaylani Lei dating? Kaylani Lei boyfriend, husbandPeter Papp - - Elizabeth Montgomery (Samantha in BewitchedMonal Gajjar telugu actress latest photos - Hot 4 ActressWinco MOP-24C 24oz Wet Mop Head Blue 842169116693 | eBay

Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit LR RFT Laagbouw 350m3/h - euro stekke WHW, voor zover overeengekomen op bedrijfstakniveau en geldt voor de universiteiten als een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Deze cao heeft het karakter van een standaard-cao. De cao kent daarbinnen raam- o WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WPA Wet privatisering ABP Wwz Wet werk en zekerheid ZW Ziektewet Partijen Cao umc Afkortingenlijst 8 9 te bestellen via https://www.triasnet.nl/bestellen/whw-pocketeditie-202 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In Sliedrecht willen we dat iedereen volwaardig mee kan doen. Ook als u een beperking heeft. Uw eigen kracht en uw sociaal netwerk zijn hierbij belangrijk. Komt u er samen niet uit? Dan biedt de Wmo hulp. Kunt u niet helemaal zelfstandig functioneren? Dan kijkt u eerst zelf of u een oplossing kunt vinden Door het dal met aan de overkant de indrukwekkende berg Buachaille Etive Mòr (1022 m). Bij Altnafeadh begint de zigzag-klim over Devil's Staircase naar het hoogste punt van de WHW op 548 m, waar u uitzicht heeft op Ben Nevis. In een lange afdaling voert het pad over de moors naar het plaatsje Kinlochleven. 14½ km, 600 m, 4½ uur

 • Zuid Afrikaanse liedjes.
 • Utah Jazz.
 • Freemind Linux.
 • Tuigje kind HEMA.
 • Usb poorten mac resetten.
 • Windows logotoets.
 • Franse dressing AH.
 • Oude popjes.
 • Krampen voor menstruatie zwanger.
 • Wat is verstand.
 • Cosmetica puzzel.
 • Gele ontlasting hond.
 • Kinderfeestje Almere Poort.
 • Welke drugs smeer je op je tandvlees.
 • Sonny Boy Boekverslag.
 • AZ Willem 2 live kijken.
 • Gemini sign Nederlands.
 • Coeliakie gevolgen lange termijn.
 • Karawankentunnel Stau.
 • Silver Grey Haarverf.
 • Kurk per meter.
 • Free mp3 hosting.
 • Bruinkool.
 • Dieren Griekenland Wikipedia.
 • Havenbedrijf Antwerpen vacatures.
 • Wat is mist.
 • Energiebesparing LG tv uitzetten.
 • Jaren 30 kraan.
 • Synoniem stadia.
 • Leakmaster lekkage tester.
 • Zwartboek filmverslag.
 • Negatieve getallen vmbo.
 • Hond en peuter.
 • Kurkuma thee.
 • Interferentie geheugen.
 • Dagcentrum syndroom van Down.
 • Roadtrip Noord Europa.
 • Hoverboard defect.
 • Season Ticket Tottenham.
 • Sweet Georgia Brown Wynton Marsalis Quintet.
 • Wat is IBM.