Home

Gemeente Amsterdam inkoopvoorwaarden

Inkoopbeleid gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam

 1. Inkoopbeleid gemeente Amsterdam. De gemeente geeft jaarlijks 2 miljard euro uit via inkoop en aanbesteden. Daarbij houden we rekening met politieke wensen en ambities. De wensen en ambities hebben we vertaald in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid (PDF, 265 kB)
 2. Voor u liggen de Gemeente inkoopvoorwaarden bij IT van de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft met haar inkoopvoorwaarden bij IT aansluiting gezocht bij het VNG model 'Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) versie 2016'. De voorliggende set voorwaarden bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT, conform het VNG model
 3. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente Amsterdam 5 Geregistreed bij de KvK d.d. 14 maart 2014, KvK nr 34366966 4.2 De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente

Alle bedrijven zijn welkom om zich in te schrijven. De gemeente Amsterdam nodigt in het bijzonder midden- en kleinbedrijven en zzp'ers uit om via Externe Inzet Gemeente Amsterdam mee te dingen naar tijdelijke opdrachten. U hoeft zich alleen te registreren als geïnteresseerde De gemeente Amsterdam het daarom het initiatief genomen om samen met experts nieuwe contractvoorwaarden en inkoopvoorwaarden voor eerlijke en transparante algoritmes te ontwikkelen. Wat precies een eerlijk en transparant algoritme is,.

Amsterdam heeft het initiatief genomen om samen met Pels Rijcken en KPMG nieuwe contractvoorwaarden en inkoopvoorwaarden voor eerlijke en transparante algoritmes te ontwikkelen. We zijn begonnen met Amsterdamse voorwaarden maar zo geschreven dat ze ook ergens anders gebruikt kunnen worden Officiële site van de gemeente Amsterdam met informatie over onze diensten en het bestuur

Externe inzet - Gemeente Amsterdam

 1. algemene inkoopvoorwaarden maakte deel uit van deze afspraken. In 2012 heeft de VNG een Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten ontwikkeld (VNG Model AIv). Belangrijk is dat het VNG Model AIv rekening houdt met de belangen van gemeenten en het bedrijfsleven. Minder vragen en onderhandelingen leid
 2. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en -producten. De VNG raadt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid
 3. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, Rechtbank Amsterdam, X / VAOP De aanbestedende dienst (VAOP) In dit addendum geeft de gemeente aan in welke artikelen zij afwijkt van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden en op welke wijze
 4. GGD Amsterdam wil met dit gezondheidsportaal inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn informeren over ziekte en gezondheid en de werkzaamheden van de dienst. Doel is het bevorderen van de volksgezondhei
 5. Algemene inkoopvoorwaarden Als ondernemer of leverancier krijgt u te maken met Algemene Inkoopvoorwaarden als u zaken doet met de gemeente. Om u als ondernemer of leverancier beter van dienst te kunnen zijn, werkt de gemeente met verschillende inkoopvoorwaarden. Welke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht
 6. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Utrecht 2018 . vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures
 7. Gemeente Rotterdam beweegt zich naar een efficiëntere en flexibelere organisatie. Die steeds vaker samen met het bedrijfsleven werkt aan de ambities voor de stad. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid ondersteunt deze beweging door meer ruimte te geven aan deze samenwerking

Algemene inkoopvoorwaarden. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Haarlem 2018 voor diensten, IT en leveringen: Algemene inkoopvoorwaarden Diensten (pdf Aanhangsel behorende bij Artikel 14 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Roermond VLG Model VNG dd. 20120412 Artikel de aansprakelijkheidsbeperking 'Op deze offerteaanvraag en een eventueel daaruit voortvloeiende opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Roermond van toepassing De gemeente Deventer hanteert bij het inkopen van leveringen en diensten algemene inkoopvoorwaarden. Deze inkoopvoorwaarden zijn gewijzigd. Stadhuis van Deventer. Vanaf 1 december 2020 passen wij de voorwaarden toe bij nieuwe inkooptrajecten Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Groningen 2020 voor leveringen en diensten Artikel 7 Geheimhouding 7.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, o De provincie koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen euro aan werken, diensten en producten in en doet graag zaken met betrouwbare leveranciers die met ons meedenken, ons verder brengen en zelf voorop lopen. Het inkoopbeleid sluit aan bij de Europese regelgeving, met extra aandacht voor duurzaamheid, innovatie, social return, doeltreffend en doelmatig en goed opdrachtgeverschap

Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2015 I. ALGEMEEN 1. Definities Aflevering het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente Contractant de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente Dienst(en) de door de Contractant te verrichten werkzaamheden te X Gemeente Amsterdam . Raamovereenkomst Levering Standaard software en aanverwante diensten . PARTIJEN . a. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de gerneentesecretarir gevestigd te Amsterdam aan Annstel a, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders met mandaat registratie nummer ZD2018-004157 t In de gemeentelijke inkoopvoorwaarden worden zaken geregeld als leveringstermijnen, betaling en facturering, garantie en keuring, ontbinding en toepasselijk recht. De inkoopvoorwaarden en het bijbehorende addendum (pdf 1,2 mb), worden door de gemeente Westland altijd van toepassing verklaard bij het aanbesteden van leveringen en diensten De gemeente Sittard-Geleen heeft Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. De inkoopvoorwaarden worden gebruikt bij de inkoop van goederen en diensten. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces Zoeken op deze trefwoorden. Home. Inwone

Inkoopvoorwaarden - openresearch

De Gemeente kan deze boete verrekenen met de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde prijs. Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen. 1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken Gemeente Breda en de bepalingen van de UAV,. Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden De gemeente Heemskerk streeft naar het professioneel inkopen van al haar werken, diensten en leveringen. Belangrijkste doel voor de gemeente daarbij is het verkrijgen van leveringen, diensten en werken van een goede kwaliteit tegen de juiste prijs Welkom bij Mijn Amsterdam. Om deze site te gebruiken is het noodzakelijk om Javascript aan te zetten. Hier vind je instructies over hoe je Javascript activeert in je web browser Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Gevolgde aanpak opstellen GIBIT Bij het opstellen van de GIBIT is de volgende projectstructuur gevolgd: • Bestuurlijke ambassadeur vanuit de VNG Commissie Dienst-verlening en Informatiebeleid (Arjen Gerritsen, voormalig burgemeester gemeente De Bilt, momenteel Almelo); • Projectleiding en advies vanuit KING

Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Barneveld Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2015 en gewijzigd op 17 april 2018. I Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd. Onder. Inkoopvoorwaarden. Afhankelijk van de levering, dienst of het werk gelden de volgende inkoopvoorwaarden: Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2013 gemeente Veldhoven (PDF, 229.2 kB) Algemene inkoopvoorwaarden 2014 voor accountancy (PDF, 170.8 kB) DNR 2011 (PDF, 142.8 kB) en Aanvullende voorwaarden bij DNR 2011 (PDF, 23.8 kB De Gemeente Brunssum heeft voor leveringen en diensten de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Brunssum 2009 beschikbaar

Inkoopvoorwaarden. Naast de spelregels waarin staat hoe wij zaken doen met bedrijven, hebben wij inkoopvoorwaarden. Deze gelden ná de aanbesteding, als de opdracht al gegeven is. Kijk dan op TenderNed, waarop de gemeente Emmen haar aanbestedingen publiceert. Openingstijden gemeentehuis Beleidsregels inkoop en aanbesteding Het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden 2018-2022 garandeert dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente. De regels zijn gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, die bepaalt dat wij een opdracht die evenveel of meer bedraagt dan een bepaald drempelbedrag, verplicht Europees moeten aanbesteden Mijn Amsterdam is uw persoonlijke online pagina bij de gemeente Amsterdam. Voor particulieren en eenmanszaken. Inloggen met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Regel dit dan eerst. Ga naar DigiD aanvragen. Voor ondernemers. Inloggen met EHerkenning. U hebt EHerkenning niveau 2+ nodig om in te loggen

Grip op algoritmes - Gemeente Amsterdam

Informatienummer Belastingen, gemeente Amsterdam: 020-255-4800 op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Of stuur een mail naar: belastingen@amsterdam.nl. Over deze site Sitemap Proclaimer Contrast. Contrast aan uit. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Kerkrade voor opdrachten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Kerkrade 2007 voor opdrachten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten Juni 2007 1 Voorwoord De onderhavig inkoopvoorwaarde zijn van toepassing op en vormen . Nadere informati Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten gemeenten regio Stedendriehoek (Naar het VNG Model) Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn op 8 februari 2018 pagina 1 van 4 Artikel 1 Definities Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente algemene inkoopvoorwaarden gemeente westerveld Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van zaken en/of diensten aan de gemeente Westerveld (hierna te noemen opdrachtgever) door de leverancier (hierna te noemen opdrachtnemer) en hierna gezamenlijk partijen genoemd

Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente West Betuwe (2018-2021) Inkoopvoorwaarden (ARW) Inkoopvoorwaarden van de overheid bij inkoop van werken. PIANOo. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies,. Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Venray 2012 Pagina 5 van 13 5.2 Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan. Artikel 6 Kwaliteit en garantie 6.1 De kwaliteit van een door Opdrachtnemer verrichte Prestatie voldoet tenminste aan het. De gemeente Moerdijk heeft voor leveringen en diensten Algemene Inkoopvoorwaarden opgesteld. Voor werken volgt de gemeente Moerdijk de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) of de Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAV-GC). Inkoopvoorwaarden. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (pdf 257 kB) - 6.

De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Renkum zijn gebaseerd op de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde Algemene Inkoopvoorwaarden Algemene Inkoopvoorwaarden AIV gemeente Heerlen 2016 voor leveringen en diensten: Vastgesteld door: college van burgemeester en wethouders: Onderwerp: bestuur en recht: Eigen onderwerp: Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Geen. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2018. Factuureisen digitale facturering. Gemeente Borne streeft naar een efficiënte en tijdige afhandeling van facturen. Om uw facturen te kunnen verwerken en te betalen verwachten wij van u uw facturen digitaal aanlevert en laat voldoen aan de volgende voorschriften Inkoopvoorwaarden gemeente Hellevoetsluis. Als u opdrachten uitvoert voor de gemeente Hellevoetsluis, of een offerte uitbrengt, zijn in alle gevallen de inkoopvoorwaarden van de gemeente Hellevoetsluis geldend. U kunt ze hier als pdf-bestand downloaden. Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden

Home - Gemeente Amsterdam

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) De IT voorwaarden vindt u op de site van de VNG: GIBIT . Algemene inkoopvoorwaarden. Versie 2.0 (december 2010) Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alkmaar op 18 januari 2011. Inhoudsopgave. 1. Definities 2. Toepasselijkheid Algemene inkoopvoorwaarden 3 Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Meierijstad versie 01-06-2017 Voorwoord Deze inkoopvoorwaarden zijn om gebaseerd op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Op een aantal punten zijn wijzigingen en aanvullingen gemaakt, die zijn cursief gedrukt. Inhoudsopgave I ALGEMEE algemene-inkoopvoorwaarden-gemeente-enschede-voor-leveringen-en-diensten.pdf. Openingstijden Publieksbalie Stadskantoor. Hengelosestraat 51, Enschede. Openingstijden. U kunt alleen op afspraak komen. Maak zelf uw afspraak of bel 14 053. Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 16.30 uur Donderdagavond

Aanbesteden VN

Officiële site van de gemeente Groningen. Dé plek voor inwoners en ondernemers voor informatie van de gemeente. Eenvoudig, duidelijk en snel ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN EN DIENSTEN GEMEENTE APELDOORN (NAAR HET VNG MODEL) Artikel 1 Definities Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente Contractant De gemeente Venray is hierbij gebonden aan de wetgeving zoals benoemd in de Aanbestedingswet en haar eigen regels die verwoord zijn in het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden. De ingediende offertes worden beoordeeld op een zogenaamd gunningscriterium zoals economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs Bij het inkopen van goederen (leveringen) of diensten maken wij gebruik van algemene inkoopvoorwaarden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze inkoopvoorwaarden. Ook kunt u hier de inkoopvoorwaarden downloaden (pdf). Inleiding. Bij het plaatsen van opdrachten maakt de gemeente Steenwijkerland gebruik van algemene voorwaarden

Inkoop - GGD Amsterdam

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE VEENDAM Pagina 2 van 12 overige bepalingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden volledig van kracht. 8. Daar waar, gelet op de in de Overeenkomst omschreven opdracht, een verwerkersovereenkoms Inlog gegevens. Gebruikersnaam. Wachtwoord. Ingelogd blijven: Inloggen. Laden TimeTell - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Header. Inlog gegevens. Algemene Inkoopvoorwaarden IT gemeente Haarlem 3/36 Overeengekomen gebruik en ook anderszins op een zodanige manier functioneert dat het geschikt is voor normaal gebruik binnen de organisatie van Opdrachtgever. Tot de Implementatie behoren tevens de Conversie, het realiseren van de voor he De gemeente Oss hanteert de onderstaande algemene inkoopvoorwaarden die overeenkomen met de VNG Inkoopvoorwaarden. Voor ICT aanbestedingen hanteert de gemeente Oss de GIBIT inkoopvoorwaarden en de gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen. Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2012.doc.pdf Om gebruik te kunnen maken van het Onderwijsloket heeft u een door Gemeente Amsterdam uitgegeven account nodig. Voor vragen over de werking van de applicatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van Pronexus via 040-2366200 of Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar Gemeente Amsterdam

Den Haag - Algemene inkoopvoorwaarden

Contact. Hebt u een vraag of hebt u ondersteuning nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met de gemeente. Gemeentelijk informatienummer: 14 020 op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. Of stuur een e-mail via het mailformulier Bijlage 5. Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Dongeradeel 2007 + Inkoopvoorwaarden gemeente Dongeradeel.. Inkoopvoorwaarden Gemeente Dongeradeel. Artikel 1 Definities. In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt. gedefinieerd: opdrachtgever : de gemeente Dongeradeel als degene, die een overeenkomst. in de zin van deze inkoopvoorwaarden sluit De gemeente Amsterdam neemt maatregelen die inwoners in armoede meer perspectief en keuzevrijheid moeten geven. Zo houden inwoners die vanuit de bijstand aan het werk gaan, langer het recht op ondersteuning. In Amsterdam hebben 140.000 inwoners een laag inkomen, onder de 120 procent van het wettelijk sociaal minimum 1 Algemene inkoopvoorwaarden 2015 van de gemeente Medemblik voor leveringen en diensten Op 27 januari 2015 vastgesteld door het College van B&W van de gemeente Medemblik 1. 2 Inhoud I Algemeen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Offerte,.

Inkoop en aanbesteding Rotterdam

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum | 4.068 volgers op LinkedIn. De binnenstad van Amsterdam is een van de meest aantrekkelijke van Nederland. Met meer dan 80.000 bewoners, zo'n 87.000 arbeidsplaatsen en circa 4 miljoen toeristen per jaar is het een dynamische motor voor de randstedelijke economie. Daarnaast staan er de meeste rijks- en gemeentemonumenten per vierkante kilometer en is. Gemeente Hoeksche Waard werkt aan Duurzaamheid, Economie, Inclusieve samenleving, Mobiliteit en Wonen. Lees meer over Programmaplannen. Ondernemersloket. Ondernemers. Bent u een ondernemer in de Hoeksche Waard? Kijk dan eens op ons Ondernemersloket. Naar het ondernemersloket. Contact Gemeente Heusden maakt gebruik van websitestatistieken. Zo kijken we naar welke pagina's (veel) worden bezocht en welke zoekingangen en -woorden mensen gebruiken bij het bezoek van de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent De gemeente koopt goederen en diensten in op maatschappelijk verantwoorde manier en ook duurzaam. Dat is vastgelegd in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Nijmegen 2019 (pdf, 1,5 MB) en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.. Het gaat dan om zaken die voor onze organisatie nodig zijn

Gemeente Amsterdam Handhaving VW T6 - Amsterdam enforcer

Inkoopvoorwaarden - Gemeente Haarle

De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart In de gemeente Amsterdam is een omzettingsvergunning vereist voor het delen van een woning met meer dan 2 volwassenen. Sinds 2016 hebben wij al meer dan 2.500 aanvragen tot een goed einde gebracht. Als expert op dit gebied helpen wij u ook graag bij een vergunningsaanvraag Inkoopvoorwaarden pdf, 259kB Deel deze pagina. Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Tumblr WhatsApp Uitgelicht. Volg ons. Facebook; Twitter; Youtube; Contactinformatie. Telefoon: 14 0184 Whatsapp telefoonummer: 06-34 65 62 85. info@hardinxveld-giessendam.nl. Bezoekadres. Raadhuisplein 1 Postbus.

Inkoop en aanbesteden Gemeente Roermon

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat zij op 4 maart 2014 de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Staphorst hebben vastgesteld. De inkoopvoorwaarden zijn gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving rondom inkopen en aanbesteden, vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit Bent u ondernemer en doet u zaken met de gemeente Voorst? Dan is het goed te weten dat de gemeente algemene inkoopvoorwaarden hanteert. Voor alle aanvragen, aanbiedingen aan en overeenkomsten van de gemeente Voorst gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Levering en Diensten gemeenten regio Stedendriehoek, met uitzondering van die op het gebied van ICT, daarvoor gelden de Gemeentelijke. Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela 2020. Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.. Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Pekela 2020 17 januari 2020, pdf, 225k

Gemeente Wijdemeren Rading 1 1231 KB Loosdrecht tel.: 14 035. Gemeente Wijdemeren op Facebook; Gemeente Wijdemeren op Twitter; Gemeente Wijdemeren op Instagra Op de officiële website van de gemeente Eindhoven kun je online zaken regelen en vind je onder andere informatie over plannen van de gemeente

Buurtbudget Bloemenbuurt - Gemeente Amsterdam

Amsterdam is voor mogelijk miljoenen euro's het schip in gegaan bij het gunnen van bouwcontracten. Aannemers hebben werk dat de gemeente wilde late.. Bezoekadres. Stadskantoor, Stadserf 1 3112 DZ Schiedam. Postadres. Postbus 1501 3100 EA Schieda Gemeente : gemeente Spijkenisse, zetelende aan de Raadhuislaan 106 te 3201 EL Spijkenisse; Inkoopvoorwaarden : de inkoopvoorwaarden Diensten 2014 van gemeente Spijkenisse; Marktpartij : een ondernemer, die een natuurlijk - of rechtspersoon is - al dan niet in combinatie met een andere natuurlijk - of rechtspersoon - en di

Gemeente hanteert nieuwe algemene inkoopvoorwaarden

Inkoop en aanbesteden - Provincie Noord-Hollan

Over Maps Amsterdam. De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen Gemeente Amsterdam Langparkeren. Startpagina; Langparkeren. Langparkeren is een regeling waarbij vergunninghouders een vergoeding krijgen als ze niet op straat, maar in een parkeergarage aan de rand van de stad parkeren. Alleen. Ontslagen ambtenaar krijgt schadevergoeding van gemeente Amsterdam De gemeente Amsterdam trekt het gedwongen ontslag in van voormalig antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb en betaalt haar een schadevergoeding voor het leed dat haar is aangedaan. Zij krijgt daarnaast hulp bij het vinden van een nieuwe baan

Gemeente Amsterdam zet volgende stap in mobiele handhaving

1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE ALKMAAR Versie 2.0 (december 2010) Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alkmaar op 18 januari Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid Algemene inkoopvoorwaarden 3. Geldigheid Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 4. Onderwerp en reikwijdte van de Overeenkomst 5 'inkoopvoorwaarden gemeente Edam-Volendam bij IT overeenkomsten'. Aanvullende eisen ten behoeve van informatiebeveiliging 1 De gemeente kan een audit laten uitvoeren om te controleren dat aan beveiligingseisen die van toepassing zijn wordt voldaan In Amsterdam heeft 34 procent van inwoners tussen de 18 en 34 jaar schulden, tonen cijfers van de gemeente aan. De bedragen lopen uiteen van een maand te laat een telefoonrekening betalen tot tienduizenden euro's. Schuldenvrije start. Amsterdam wil met dit nieuwe project in 2020 zo'n 150 jongeren een schuldenvrije start bieden

1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS 2012. 2 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst II UITVOERING OVEREENKOMST Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant Artikel 5 Kwaliteit, keuring en garantie Artikel 6 Geheimhouding Artikel 7 Intellectueel eigendom Artikel 8 Wijziging. Gemeente Amsterdam, Amsterdam, Netherlands. 83,208 likes · 2,427 talking about this · 5,225 were here. Dit is de officiële Facebook pagina van de Gemeente Amsterdam. Volg ons liveblog en blijf op de.. Resultaten 21-40 voor Gemeente belastingen amsterdam op Telefoonboek.nl - Naast een gemeente belastingen amsterdam vind je ook gemeentehuis, overheid, aanhangwagen, administratiekantoor, bou Melden aan de gemeente. Melden van omgevallen boom, losse stoeptegel, kapotte straatverlichting, ongedierte en zwerfvuil. Ondernemersloket. Bedrijf starten, vergunningen voor ondernemers, subsidie of financiële steun aanvragen. Afval. Ophalen en scheiden van afval, groene en grijze container, grondbank, groenafval en afvalbrengpunt. Geboort ICT Inkoopvoorwaarden gemeente Noordwijk 2013. Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden. ICT Inkoopvoorwaarden gemeente Noordwijk 2013 pdf, 600kB Deel deze pagina. Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Tumblr WhatsApp Gemeentehuis. Voorstraat 42 2201 HW Noordwijk +31 (0)71 36 60.

Kolenkitbuurt - Wikipedia

Gemeente Westland: Inkoopbelei

Parkeren Keizersgracht AmsterdamTriade Gebouw Jan van Galenstraat te Amsterdam – GaljemaFrank is een Binck Monumentaal kunstwerk gered metProjecten – Wij zijn van VulpenBlauwhoed en AM ontwikkelen nieuw centrumgebied in
 • Delta airlines A330 900neo.
 • Jan de Koning Fotografie iag.
 • Massage olie Kruidvat review.
 • Baardshampoo Etos.
 • BFF ketting.
 • Nefrostomiekatheter verzorgen vilans.
 • Jelle Klaasen afkomst.
 • Red Cups Coop.
 • Stalen ramen en deuren.
 • Robert Forster.
 • Karten huissen.
 • Radiale richting hout.
 • Afgelegde weg, snelheid en versnelling.
 • Michael Oher wiki.
 • Soepdieet weekplan.
 • Steve Aoki merch.
 • Recept met diepvries coquilles.
 • Te laag cortisol gehalte symptomen.
 • Tv meubel op maat prijs.
 • Chocolade stroopwafel AH.
 • Reisadvies Colombia.
 • Coverbands prijzen.
 • Barcelona new signing.
 • Everything, Everything samenvatting.
 • Martin Luther King spreekbeurt.
 • Brandewijn puzzelwoord.
 • Suikerwax werkt niet.
 • Yakuza jacket.
 • Antieke kasten te koop gevraagd.
 • Kruidvat dagcreme aanbieding.
 • Halloween Skeleton Makeup.
 • Ondoorzichtig glas.
 • Boete kind van school houden 2019.
 • Voorruit vervangen kosten.
 • Farmacologie vroedvrouwen.
 • Lofoten Camping.
 • Ochtendrood.
 • Retour Zalando adidas.
 • Kruising Labrador Duitse herder karakter.
 • 3dekamer nl.
 • Alexis Bledel partner.